Zajímají Vás informace o půjčce ve vašem regionu?

Jste na správném místě. Pro více informací klikněte na tlačítko Chci více info.

Bližší detaily

Půjčky Olomouc

04. 03. 2024

Olomouc je je statutární a univerzitní město v České republice. Bylo ve středověku centrem Moravy, do třicetileté války třetím největším městem zemí České koruny.

Vysněná půjčka

Půjčte si na cokoliv chcete. Vysoké procento schválených žádostí.

reklama

Půjčky Praha

24. 02. 2024

Praha je sídlem prezidenta republiky, parlamentu, vlády, ústředních státních orgánů a jednoho ze dvou vrchních soudů. Dnešní podobu Prahy ovlivnilo jedenáct století.

Vysněná půjčka

Půjčte si na cokoliv chcete až do 5000 Kč a splňte si své sny.

reklama

Půjčky Brno

23. 02. 2024

Brno se svými obyvateli a rozlohou je 2.největším městem České republiky. Leží na soutoku dvou řek Svratky a Svitavy. Ve městě působí mnoho kulturních institucí a konají se zde kulturní akce.

Rozhodné datum zápisu vlastnického práva | Právní rady ...

Případná „oprava“ výroku pravomocného konstitutivního rozhodnutí soudu či správního orgánu, které bylo zhotovitelem vydáno v souladu se stavem katastru ke dni jeho právní moci, resp. vyhlášení ve smyslu § 8 zákona č. 265/1992 Sb., je vyloučena, neboť

Věstník 1996, č. 1 | Česká advokátní komora

(4) Půjčka je bezúročná a doba její splatnosti nesmí být delší než pět let. Nedohodne-li se advokát nebo advokátní koncipient s Komorou jinak, je v případě jeho vyškrtnutí ze seznamu advokátů nebo advokátních koncipientů splatný zbytek půjčky do tří

Články |

V praxi se můžeme setkat s následujícím případem: Co se stane pokud v přestupkovém řízení převezme adresát rozhodnutí odvolacího správního orgánu až po uplynutí jednoroční lhůty? Bylo by možné takovýto přestupek pokládat za řádně projednaný?

Městský úřad Sezemice - Obec Borek: titulní stránka

Městský ú řad Sezemice, odbor stave bního ú řadu a územního plánování č.j. 0655/2016/OSÚÚP Stránka 2 z 7 silnic a dálnic ČR, zastoupené spole čností PRAGOPROJEKT, a.s. požádal dne 27.1.2016 o opravu z řejmých nesprávností ve výroku rozhodnutí písemné

Řeším financování – ŘEŠÍM NEMOVITOST

Smluvní – to je dobrovolný závazek (hypotéka, spotřebitelský úvěr, konsolidace, půjčka od kohokoliv) Z rozhodnutí správního orgánu (finanční úřad) Soudcovské zástavní právo

Město Nové Strašecí-Rozhodnutí (prodloužení) - VPI ...

do 23.6.2022 (tj.na dobu 5 let) platnostúzemního rozhodnutí spis.zn.91/328/15/OV/Ta ze dne 18.5.2015 na stavbu VPI Řevničov - Nové Strašecí,So1461 a 1462 - přeložky sítě O2 Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu podle § 27 od

(Jtastníci tízení podle § 27 odst. I správního tádu, na néž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu: Distribuce, a. s., Ito 27232425, Tepiická 874, 405 02

Oúřadu práce - Integrovaný portál MPSV

Kontaktní pracoviště plní v oblasti nepojistných sociálních dávek úkoly správního orgánu prvního stupně dle zákona o státní sociální podpoře, zákona o pomoci v hmotné nouzi, zákona o sociálních službách, zákona o poskytování dávek osobám se zdravotní

jednání uvèdomèni, byl úmyslný zámèr správního orgánu, aby tito úðastníci nemohli vznášet své pYípadné další námitky. Je nezadatelným právem úèastníkü Yízení, aby své námitky mohli vyjádYit po celou dobu Yízení až do vydání rozhodnutí, tzn. byla zde

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k ...

Zástavní právo z rozhodnutí správního orgánu Zástavní právo z rozhodnutí správního orgánu o o o - ke dni vzniku dne 13.6.2013 k zajištění pohledávky ve výši 146 699,60 Kč včetně příslušenství a nákladů nalézacího řízení a nákladů exekuce